Kto może wystawić skierowanie na podanie refundowanej immunoglobuliny anty–D?

Lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych pacjentce w ciąży, w poradni specjalistycznej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  1. Art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1938)
Kto może podać immunoglobuliny anty–D ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej?

Accordion Sample Description Zasady organizacji poradni AOS w zakresie udzielania świadczeń w obszarze ginekologii, muszą zawierać schemat postępowania zgodnie z którym pośród personelu medycznego będzie wyznaczona osoba realizacja procedury medycznej polegającej podaniu immunoglobuliny anty-D.

  1. Art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r. Poz. 160)
Kto może podać immunoglobuliny anty–D w podstawowej opiece zdrowotnej?

W podstawowej opiece zdrowotnej osobom uprawnioną do podania immunoglobuliny anty-D w trakcie ciąży jest położna środowiskowa. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się z zapewnieniem realizacji tych świadczeń pacjentkom w ciąży. Każda z pacjentek powinna do 26 tygodnia ciąży złożyć deklarację wyboru położnej środowiskowej i tym samym uzyskać prawo opieki realizowane przez nią.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2012 r. W sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 1567)
Gdzie należy wpisać w dokumentacji medycznej informacje o zleceniu 
i podaniu immunoglobuliny anty–D?

Informację o opisie udzielonych świadczeń zdrowotnych w tym o zleceniu i podaniu immunoglobuliny anty–D należy wpisywać w historii zdrowia i choroby pacjentki, w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych.

  1. Art. 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dni 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069)