Konflikt serologiczny w obrębie grup Rh.

Ten rodzaj konfliktu serologicznego występuje najczęściej. Pojawia się gdy ciężarna ma grupę Rh(-), a dziecko grupę odmienną, dziedziczoną po ojcu – Rh(+). Konflikt matczyno-płodowy może prowadzić do ciężkiej choroby hemolitycznej, która w mechanizmie rozpadu krwinek czerwonych płodu prowadzi do niedokrwistości, niewydolności krążenia, obrzęku płodu, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Na szczęście, w dzisiejszych czasach, przy odpowiednio prowadzonej diagnostyce i kontroli takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. W trakcie ciąży, gdy krew płodu przedostanie się do krwiobiegu matki w ilości przekraczającej około 0,2 ml, jej organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała (proces immunizacji). Najczęściej do przecieku krwi dochodzi podczas porodu, dlatego w pierwszej ciąży rzadko prowadzi to do wystąpienia choroby hemolitycznej płodu lub noworodka. W trakcie ciąży może dojść do immunizacji, czyli uczulenia matki antygenami krwinek płodowych i wytworzenia przeciwciał, także jeśli występują krwawienia lub wykonuje się inwazyjne zabiegi, takie jak amniopunkcja lub kordocenteza. W tych sytuacjach wymagana jest profilaktyka poprzez podanie preparatu immunoglobuliny anty-D w dawce odpowiedniej do zaawansowania ciąży. Obecność przeciwciał będzie stanowić zagrożenie w drugiej i każdej kolejnej ciąży, gdyż wytworzone w trakcie pierwszego porodu przeciwciała mogą dostać się do krwi dziecka podczas drugiej ciąży i zwalczać jego krwinki, jeśli maluch ma grupę krwi Rh(+) i na jego krwinkach są obecne antygeny reagujące z przeciwciałami obecnymi u mamy. Wówczas u płodu może wystąpić choroba hemolityczna. Ponadto, należy pamiętać, że do immunizacji może dojść również podczas poronienia, urazu brzucha, cesarskiego cięcia, zabiegów wewnątrzmacicznych i ręcznego wydobycia łożyska. Podczas każdej kolejnej ciąży, w sytuacji kiedy płód będzie miał grupę krwi Rh(+), konflikt serologiczny będzie prawdopodobnie bardziej nasilony. W przypadku, jeśli dziecko w kolejnej ciąży będzie miało grupę krwi Rh(-), konflikt w zakresie antygenów Rh nie wystąpi.

Konflikt serologiczny w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0.

Zestawienie konfliktowe w zakresie grup głównych (A, B, 0), a tym samym możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego jest stosunkowo częsta. Chodzi tu o sytuację, gdy ciężarna ma np. grupę krwi 0, a dziecko dziedziczy krew po ojcu i ma grupę krwi A, B lub AB. Wówczas, podobnie jak w konflikcie serologicznym w obrębie grupy Rh, organizm matki może wytworzyć przeciwciała, które mogą zagrażać dziecku. Na szczęście ten rodzaj konfliktu serologicznego ma łagodniejszy przebieg, najczęściej nie powoduje niedokrwistości ani cięższych konsekwencji u płodu. W przypadku konfliktu serologicznego w obrębie głównych grup krwi może dojść do hemolizy (rozpadu krwinek) i  wynikającego z niej nadmiaru bilirubiny, co skutkuje nasiloną żółtaczką u noworodka. Ważne jest, że inaczej niż w konflikcie matczyno-płodowym w obrębie grup krwi Rh, na konflikt tego typu narażone jest w takim samym stopniu dziecko podczas pierwszej, jak i każdej kolejnej ciąży.

Konflikt serologiczny w układach takich jak: Kell, Kidd, Duffy.

Konflikty serologiczne w zakresie innych układów antygenowych występują niezwykle rzadko. Na krwinkach czerwonych może być obecnych kilkadziesiąt różnych antygenów, mogących powodować konflikt serologiczny o różnym nasileniu, od bardzo łagodnych do bardzo ciężkich postaci.

Konflikt płytkowy.

Dochodzi w nim do niezgodności w zakresie antygenu HPA-1a obecnego na płytkach krwi. Jeśli w obrębie tego antygenu matka różni się od płodu (na krwinkach płodu występuje antygen, na krwinkach matki nie występuje), to podobnie jak przy konflikcie w zakresie antygenu Rh, ciężarna może wytworzyć przeciwciała przeciwkrwinkowe. Różnica jest taka, że są one skierowane przeciwko płytkom krwi, a nie erytrocytom (czyli krwinkom czerwonym) płodu. W efekcie u płodu może dojść do małopłytkowości. Płytki krwi są niezbędne w procesie krzepnięcia, a ich obniżony poziom stanowi czynnik ryzyka krwotoków u płodu i noworodka. Co ważne, identyfikacja ryzyka konfliktu płytkowego jest możliwa i konieczna również podczas pierwszej ciąży.