Czy NFZ może kontrolować zasadność podania immunoglobuliny anty–D Pacjentce RhD-ujemnej?

Zasadność jest jednym z kryteriów oceny realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  1. Art. 64 ust. 1 ustawy  dnia 27 sierpni 2004 r. o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1938)
Czy nie zapewnienie w ciąży pacjentce RhD-ujemnej dostępu do immunoglobuliny anty–D może być uznane przez NFZ na naruszenie prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Podstawowym celem funkcjonowania Funduszu jest działanie na rzecz ubezpieczonych, a więc zdefiniowanie w ramach kontroli ograniczenia dostępności lub nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczenia gwarantowanego może skutkować negatywną oceną i zastosowaniem kary umownej. Ogólne Warunki Umów uprawniają NFZ do nałożenia kary umownej w sytuacji stwierdzenia: 1) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy 
- § 30 ust. 1 pkt 1 lit d OWU w wymiarze do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy za każde stwierdzone naruszenie; 2) gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa – § 30 ust. 1 pkt 3 lit d OWU w wymiarze do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie, za każdy rodzaj stwierdzonego naruszenia; 3) udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie – § 30 ust. 1 pkt 3 lit h OWU w wymiarze do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie, za każdy rodzaj stwierdzonego naruszenia.

  1. Art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. I. Z 2017 r. Poz. 1938)
  2. Art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. D., art. 30 ust. 1. Pkt. 3 lit. D. , art. 30 ust 1 pkt 3 lit. H. Załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. W sprawie ogólnych warunków do umów o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146)